Адвокатската колегия в Кюстендил оспори пред Върховния административен съд (ВАС) системата за заплащане на правната помощ в България така както беше установена преди повече от 15 години. Те настояват съдът да отмени изцяло Наредбата за заплащането на правната помощ и да бъде въведен нов принцип, по който държавата поема разходите по защитата на хората с ниски доходи – чрез национален рамков договор, подобен на този в здравеопазването.

В жалбата си до съда адвокатите от Кюстендил излагат серия от аргументи защо наредбата противоречи не само на самия Закон за правната помощ, но и на Конституцията.

Некомпетентен орган

Първият е, че изпълнителната власт няма право да определя условията, реда и принципите за заплащане на адвокатските възнаграждения. Т.е. наредбата е издадена от некомпетентен орган – Министерският съвет.

„Систематичната нормативна конституционна регламентация на адвокатурата е в глава шеста – съдебна власт, което идва да покаже и да укаже, че адвокатурата съобразно разделението на властите не е във властта и въобще в патримониума на изпълнителната власт по глава пета. От това съждение се налага изводът, че изпълнителната власт в лицето па МС не може, т.е. няма властта да определя условия, ред, че и „принципи“ на заплащане на адвокатски възнаграждения, т.е. така както е „регламентирал“ заплащането на правната помощ от държавата МС с глави втора, трета и четвърта от обжалваната Наредба за заплащане на правната помощ. Нещо повече, във вр. с чл. 19, ал. 1 от Конституцията адвокатурата, и в частност адвокатската дейност, формират част от БВП на България. В този смисъл и във вр. с принципа за изключителност по чл. 2, ал. 1 от ЗА е недопустимо при действаща пазарна икономика с нейните обществено-икономически отношения – органът по глава пета от основния закон да определя въобще цени на стоки и услуги на свободния пазар, камо ли цени на адвокатски услуги на свободната, независима и самоуправляваща се адвокатура по Конституция!“, пишат адвокатите в жалбата си до ВАС.

И заявяват, че именно това е направил Министерският съвет с наредбата и дори „си е позволил да лимитира адвокатските възнаграждения със своеобразни финансови тавани по видове правна помощ, и по собствена преценка и усмотрение. При това с неясни критерии в цифрово парично изражение „от – до“.

Те коментират и това, че Законът за правната помощ (в чл. 37) предвижда, че „заплащането на правната помощ е съобразно вида и количеството на извършената дейност и се определя в наредба на Министерския съвет по предложение на НБПП“. И заявяват, че всъщност тази разпоредба не делегира на изпълнителната власт да въведе това, което на практика е регламентирала в Наредбата за заплащането на правната помощ.

Например МС няма право да предвиди, че адвокатите на практика кредитират държавата, като регламентира, че правната помощ се плаща след осъществяването ѝ. Няма право и да урежда държавен контрол и отчетност за нея, тъй като това означава контрол и отчетност над упражняващи независима и свободна професия. Според адвокатите МС не може и да задава условията и реда за плащане, нито да въвежда принципи за това. И най-вече изпълнителната власт не може да „определя еднолично, самоволно и самоуправно цени на услуги (адвокатски) при условията на пазарно стопанство, свобода на договаряне и инициатива (с изключителност на адвокатското самоуправление) -и с налогово натрапване на финансови прагове и финансови тавани“.

Идеята за национален рамков договор за правна помощ

„Делегацията по чл. 37, ал.1 от ЗПП може само да задава регламента за заплащането от държавата на правната помощ посредством национален рамков договор за правна помощ (с ВАдвС) и колегиални договори за правна помощ (с АК), сключвани за бюджетна, финансова и календарна година – рамкиращи и договарящи стойността на правната помощ по колегии (ЮЛ). Облигационните правоотношения по заплащането на правната помощ от държавата следва да бъдат оформени между от една страна – легитимните и представителни органи на адвокатурата, а от друга – легитимираният разпоредител с бюджетни кредити/средства в изпълнителната власт, провеждащ държавната политика в областта на правната помощ по чл. 6, ал. 1 от ЗПП“, заявяват адвокатите.

Според тях в наредба може да се предвиди само, че с националния рамков договор се договарят видът, обхватът, обемът и размерът на заплащаната правна помощ от държавата за съответната бюджетна година, но не и да се залагат цени на адвокатски услуги – както е сега.

Без обществено обсъждане, но с привилегии и дискриминация

Освен това Кюстендилската адвокатска колегия сочи и друг основен аргумент за отмяна на наредбата – когато е приета, въобще не е проведено обществено обсъждане, както изисква Законът за нормативните актове.

В жалбата се изтъква и друго – подобна уредба на заплащането на адвокатската услуга противоречи на прогласеното в Конституцията, че България е социална и правова държава.

„Зададената имплицитно с НЗПП „правна философия“ е в колизия с волята на конституционния законодател и суверена – за създаването на правова и социални държава, понеже свободата, хуманизма, равенството и най-вече справедливостта – имат своята цена. И държавата посредством държавния бюджет трябва да плаща тази цена на адвокатите, и въобще на адвокатурата (изключително по арг. от чл. 2, ал. 1, изр. 2 от ЗА)“, пишат адвокатите.

И заявяват, че е абсолютно правно алогично самата държава да бъде третирана като привилегирован платец, спрямо всички останали граждани и юридически лица – които също плащат и ползват правна помощ под формата на адвокатски услуги. „Това „правно-философско решение“ и положение противоречи на нормата на чл. 4, ал. 1 (имуществено състояние) във вр. с чл. 2, т. 2 и чл. 3, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, и във вр. счл.5 от ЗПП“, изтъкват жалбоподателите пред ВАС.

Те подчертават и друго – този начин на заплащане на адвокатите, не гарантира равен достъп до правосъдие и предоставяне на ефективна правна помощ, а това е залегнало като цел на закона.

„Незаконосъобразното и дискриминационното оценъчно определяне от НВПП (еднолично, самоволно и недопустимо) на адвокатски хонорари (възнаграждения незнайно защо наречени служебни – понеже адвокатът не е нечий служител, а свободен професионалист) е причината за правилно схванатата от министъра на правосъдието демотивация на наречените от него служебни защитници, при осъществяваната от тях дейност. При това състояние на действащата нормативна уредба наистина адвокатските възнаграждения, финансирани от държавата, няма как да съответстват на полагания от адвокатите труд по време, количество и качество – както в прав текст, а и съвсем точно се признава от органа, провеждащ държавната политика в областта на правната помощ“, се посочва в жалбата, като се визира доклад на бившия министър на правосъдието Цецка Цачева от 2018 г. (с него може да се запознаете тук).

В жалбата специално се обръща внимание на т. нар. отчети на адвокатите, предоставящи правна помощ. Като се завява, че това всъщност е налагане на контрол над независимата адвокатура, чиито представители никога в историята на българското право не са били отчетници. „Как да се отстояват свободата, независимостта и адвокатското самоуправление, след като Националното бюро за правна помощ оценъчно и стойностно посяга на професионалната адвокатска преценка, становище, убеждение, съвест? Държавен контрол върху адвокатурата и адвокатската дейност от орган на изпълнителната власт е недопустим по Конституция!“, заявява кюстендилската колегия.

И сочи, че от 10 млн. лв. бюджет за правна помощ през 2019 г. са усвоени малко над 7,7 млн. лв. „В тази сума е и скъпата издръжка на самото НБПП, което показва, че зад фалшивата загриженост за парите на данъкоплатците се крие стремеж за овладяване на адвокатурата от изпълнителната власт. Потвърждава го сиромахомилското отношение към труда на адвокатите от страна на НБПП. Парите са правна фикция, остойностяваща стоки и услуги, а с оглед на правното им естество – спрямо тях и посредством тях е недопустимо да се проявява corpus possessionis, което потвърждава стремежа qui pro quo – посредством Националното бюро за правна помощ – адвокатите, адвокатурата и адвокатската дейност да са под ярема на изпълнителната власт“, изтъкват адвокатите пред съда.

В жалбата си до ВАС адвокатите припомнят, че още през 2018 г., когато се обсъждаха промени в наредбата, Съюзът на одиторите от Сметната палата излезе със становище (с него може да се запознаете тук), в което също се застъпват много от изтъкнатите от тях доводи за незаконосъбразност на цялата система за заплащане на правната помощ у нас.

Разглеждането на делото на кюстендилската колегия срещу наредбата е насрочено във ВАС за 17 март 2021 г. и всички с правен интерес могат да се присъденият към него.

Миналата година ВАС отхвърли опит на колегията да оспори наредбата, като прие, че не са доказани правен интерес от обжалването и формирана воля на органите ѝ за завеждането на делото (определението на съда, с което жалбата беше оставена без разглеждане може да видите тук).

50
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
само минавам
само минавам
10 януари 2021 9:33
Гост

Най-накрая нещо смислено, нормално и хуманно от и за адвокатската банка. И рев по Истанбулската конвенция срещу инициативата. Щели да отсвирят адвокатите. Ми правите пълни самопризнания кои сте, какви сте и за какво се борите и каква ви е правовата и социалната държава и съд.

Не кюстендилски адвокат
Не кюстендилски адвокат
09 януари 2021 12:47
Гост

Кюстендилци нека се пробват,пък накрая може да плащат разноски по делото.

Гагарин
Гагарин
09 януари 2021 14:19
Гост

Ти за едни разноски ли си бе мизерник?! Те пък и една сума, ум да ти зайде! Като подаянията за социално слабите за адвокатска помощ. Важното е да има топло местенце, голяма заплатка и далаверки за нашите хора в бюрцето.

не кюстендилски адвокат
не кюстендилски адвокат
09 януари 2021 19:22
Гост

да мине делото,пак ще си приказваме.щом имате пари за разноски,водете дела,поживьом увидим.

Анонимен
Анонимен
09 януари 2021 22:27
Гост

kompleksiran zlobar si

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АГНЕШКИ ГЛАВИЧКИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АГНЕШКИ ГЛАВИЧКИ
09 януари 2021 11:51
Гост

ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО ВЪВ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРЕЗ XXI ВЕК. БРАВО НА КЮСТЕНДИЛЦИ, ВИНАГИ СА БИЛИ БУДНИ!

Решетников
Решетников
09 януари 2021 11:42
Гост

На 17 мига от пролетта сме на дългоочакваната специална награда за „цялостен творчески принос“ на Висшия адвокатски съвет /през XXI мек/ към адвокатурата и адвокатите! И особено на канторите „Доковска, Атанасов и съдружници“; „Гигова и партньори“ и разбира се Ботеви, Марковски и останалите висши номенклатурчици!

Анонимен
Анонимен
09 януари 2021 12:24
Гост

Като се коментира правната помощ, отговорността за това безумие е на Доковска! Марковски, Гигова и Ботев нямат нищо общо или ти си плюеш на общо основание от злоба?

Решетников
Решетников
09 януари 2021 12:53
Гост

Като се коментира това безумие възникват много въпроси: 1. Какво са правели тези „фактори“ начело на адвокатурата през тези години? И #КОЙ им плаща заплатите в петцифрено изражение, за да се правят на ни лук яли, ни лук мирисали с правната помощ? Освен това са хрантутели редовно по трима техни хора в това измислено бюро! 2. Тези „(без)отговорни фактори“ слепи ли са за проблемите на редовия (провинциален) адвокат или обслужват на сметката на адвокатите – чужди интереси?! Кьораав карти не играе! 3. Ако са били (до)толкоз некомпетентни, та не са знаели, че така наречената система за правната помощ е пълно… Покажи целия коментар »

Гагарин
Гагарин
09 януари 2021 9:19
Гост

Адвокатурата 3 петилетки е била на Марс. Много ми е интересно трите й грации от тези години /Марковски, Доковска и Негенцова/ как ще коментират казуса, след като през тези 15 години по трима представители на Висшия адвокатски съвет са престоявали, папкали и слушалки редовно правителството и министъра?! Срам и позор! За жълти стотинки.

Рукавишников
Рукавишников
09 януари 2021 9:26
Гост

Членовете на Висшия адвокатски съвет винаги ги е интересувало само едно, и вълнувал само размера на вноските и редовното им внасяне в хранилката! Това дали некакви си провинциални адвокати, извън няколкото известни на всички дружества/кантори обслужващи агнешките главички, работели за без пари … кучета ги яли! Това е положението в адвокатурата. То винаги е било така! Само дето адвокатите се правеха че защитават социално слабите бедни граждани, а онези че им плащат!

инатлия
инатлия
09 януари 2021 8:17
Гост

Докато това положение-без аналог в ЕС не се промени, ще страдат гражданите. Нали разбирате защо ? Аз няма да се отпиша от регистъра !

адвокат от САК
адвокат от САК
09 януари 2021 8:00
Гост

Браво на колегите !!! Преди десетина години споделих с колеги в Германия, че в България имаме на практика две категории адвокати, понеже имаме две тарифи за заплащане на възнагражденията за нашия труд. Те бяха изумени от тази дискриминация. Особено след като ги осведомих, че в Закона за адвокатурата е записано, че служебния адвокат дължи същата грижа на онзи когото защитава, както всеки упълномощен адвокат на своя клиент. Преди около две години в служебен разговор споделих с председателя на САК разбирането си, че наличието на две различни тарифи за заплащане труда на адвокатите, си е чиста проба дискриминация. И предложих да… Покажи целия коментар »

некои съображения
некои съображения
10 януари 2021 7:05
Гост

Няма две тарифи, и си излъгал колегите си. Няма тарифа зда заплащане на труда на адвокатите! Хонорарът се договаря свободно. Каква тарифа, какви пет лева? Що се отнася до тарифата на ВАдвС -вече е изяснено, вклч и в Съда на общността-тази Наредба номер 1 е незаконно. тя е правно нищо. Все едно я няма. Допустимо е да се договаря и хонорар под минимума, хонорар над минимума-също, така,че тази тарифа е само ориентировачна, и нищо повече. Тарифата,, касаеща НБПП е издадена от МС и е напълно законна. Вписването като служебен защитник не е задължително. В добавка-вече беше изяснено,че в българия служебната… Покажи целия коментар »

До предходния
До предходния
10 януари 2021 9:20
Гост

българия, нали? С малка буква. Точно такива като теб заслужват да търкат наровете – доживот, след като се правят на адвокати, повече знаят от всички адвокати и всички са им виновни за вината! За такива като теб предходната германска правна школа е заявила, че само Трудът ще те направи Свободен!

Други притеснения на Решетников
Други притеснения на Решетников
10 януари 2021 15:54
Гост

Що не си ходиш в общността Джендър и катунар такъв! Свободно. Ти чел ли си решението, мотивите и въобще какво касае, а … или си говорим наизуст и скалите падат на шосето за Рилския манастир. И каква „сила“ има това „решение“, още повече, че минималните адвокатски възнаграждения трябва да са в закона, т.е. така както е по белия свят! Тарифи?! В катуна за жълтите стотинки за които тролите и протестирате на жълтите павета може и да е допустимо, ама я отиди да ползваш квалифицирана правна помощ в Германия без пари и ще получиш силен шут в задните части във външната… Покажи целия коментар »

Да, съдийките от ВАС, а за НАС ...
Да, съдийките от ВАС, а за НАС ...
08 януари 2021 22:56
Гост

Не знам #КОЙ – КОГО ще отсвирва, но знам … над 10 съдийки от ВАС и за ВАС за завършили ПУЦ, а Славов две годишни общи събрания открива с призиви за нормализация на образованието „по право“. Мила ми Венето … Марковска … адвокат от Адвокатска колегия – Кюстендил!

Съдийките от вас
Съдийките от вас
08 януари 2021 22:04
Гост

Кюстендил, Благоевград и разните там адвокатски колегии от колиби и паланки са компетентни по всякакви въпроси! Нищо няма да стане ,ще ги отсвирят!

Мирча Кришан
Мирча Кришан
08 януари 2021 20:42
Гост

Адвокатурата, 98% вода. И те милите бранели правата, свободите и интересите на другите!? 15 години Голям Сънчо. По-важното е, софийските адвокати се изпотрепаха #КОЙ да води бащината дружина. … Браво на Кюстендилската колегия!

ADVOKAT
ADVOKAT
08 януари 2021 19:07
Гост

Проблемът с правната помощ е много сериозен. Който адвокат не иска да се занимава с правна помощ, не се вписва в регистъра и не се оплаква, че му е малко заплащането. Проблемът е за хората, които разчитат на правната помощ. Обичайно е тази помощ да не е специализирана и като цяло е некачествена, защото адвокатът не се назначава соъбразно спецификата на казуса.Отделно от това начина на организация предполага търговия с влияние от органите на адвокатурата- органите дават правна помощ като препитание на адвокатите и след това изискват лоялност и вярност при избори, при общи събрания и пр. Това е поръчен… Покажи целия коментар »

Много сериозен
Много сериозен
08 януари 2021 22:59
Гост

Айде бегай да търкаляш аспиринчета! И да работиш за без пари … другарю!

адвокат от САК
адвокат от САК
09 януари 2021 8:09
Гост

Типично първосигнално мислене ! Като не ти харесва, отпиши се от регистъра за правна помощ. Аз казвам обратното, особено на тези от които зависи решаването на въпроса: като не желаете да премахнете дискриминирането на адвокатите, с оглед подобаващо заплащане труда на служебните адвокати – вие си идете. Аз няма да си ида, защото това не ви е бащиния ! В противен случай, ще гледаме през пръсти работата си, което от години се случва.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
08 януари 2021 13:58
Гост

Еми последните няколко случая са доста объркващи – но и еднозначни – поискахме правна помощ и – 3-ма се отказаха последователно (едната беше бременна, верно, а единият май беше склонен да върти бизнес с двете страни), друго дело – курдисали от родния град на клиента един адвокат и той не може да дойде до София човека да провери Апелативен съд, да снима делото, да се върне и за седмица да напише касационни основания, това и 3000 лева да му се платят – едва ли ще смогне времево. С две думи – това е пристанище за некадърници, но – е полезно… Покажи целия коментар »

Немарчев
Немарчев
08 януари 2021 23:01
Гост

Щом трябва да пише касационни основания , значи гражданско дело. Вижте какво е възнаграждението и не се чудете защо се отказват. А можеше и Вие да вземете преписи от делото , адвоката не Ви е слуга. При договорна защита и представителство е естествено адвоката да върши и това , но като нямате пари , ще трябва да намерите време и да положите усилия.

ала бала
ала бала
08 януари 2021 13:07
Гост

има по-прост начин: адвокатите отказват вкупом да поемат защити от НБПП,и тогава МП ще трябва да ги осигури,иначе ще спрат делата,а в повечето случаи това са наказателни дела – айде да видим как ще ги гледат без адвокат

безплатната правна помощ е платена
безплатната правна помощ е платена
08 януари 2021 12:48
Гост

За сведение -правната помощ , платена от НБПП е за СМЕТКА НА ПРАВНОПОДПОМОГНАТИЯ ГРАЖДАНИН. Освен в редки, екзотични хипотези(например правна помощ при приемна грижа) във всички други случаи Правната помощ я плаща гражданинът, получил уж безплатна правна помощ. Например-след сключване на споразумението с прокурорът, НБПП не пропуска да предяви иск срещу правноподпомогнатия гражданин за разноските за адвокатската защита, по линия на НБПП. Самите адвокати-служебници не предупреждават гражданите,че накрая ще платят за служебната правна помощ, за да има гражданинът информиран избор-дали да избере служебна или договорена защита, или сам да се защитава. Нещо повече-адвокати казват,че за безплатно-гражданинът да не пита много… Покажи целия коментар »

безплатната правна помощ е платена
безплатната правна помощ е платена
08 януари 2021 12:57
Гост

В дълбоко забутана част от сайта на НБПП пише „Преди и по време на делото Вие не дължите на служебния адвокат никакво заплащане. Ако бъдете осъден или загубите изцяло или частично делото, Вие ще трябва да заплатите на Националното бюро за правна помощ разноските по възнаграждението на адвоката, който ви е защитавал.“ https://mjs.bg/home/index/13dcedb4-b023-48d7-bc31-5c7434f1c39b Това е за сведение на тези адвокати-служебници, които лъжат,че НБПП ще им плати, а не гражданинът(НБПП превежда хонорарът на адвоката, а после НБПП си иска парите от гражданинът-казано-никъде по света не е така, по света служебната защита е БЕЗПЛАТНА, НА РАЗНОСКИ НА ДЪРЖАВАТА, в България безплатната правна… Покажи целия коментар »

Андрей
Андрей
08 януари 2021 12:33
Гост

Няма задължение да предоставяте правна помощ, вписвате се в списъците на НБПП само по желание, т.е. ако искате. А след като сте се вписали, правилата на играта ги определя, този който дава кинтите, СИРЕЧ държавата, защото тези пари са бюджетни. Това не ви е договор за правна помощ и съдействие, за да ми развъртате теории за „рамков национален договор“, както и че МС бил „некомпетентен орган“ да издавал такива наредби – компетентен е и още как. Правната помощ по ЗПП реално е вид социална услуга, нещо като социална помощ за бедните, неможещи да си позволят договорен защитник. Като всички социални… Покажи целия коментар »

Много сериозен
Много сериозен
08 януари 2021 23:17
Гост

Правилата на играта ги определя в една правова държава … Законът, Конституцията … Суверенът, а не учили-недоучили по ПУЦ-ове и РАБФАК или въобще неучили ТРОЛОВЕ!

Един трол
Един трол
09 януари 2021 14:06
Гост

Тролът ти казва къв е проблема, ма ти си въртиш глуспостите за правова та държава и закона. Държавата като е бедна, какво искаш ти бе? Кат нямаш пари, яж закони и конституция. Нали си голям разбирач и не трол

Шоп, бистришки тигър
Шоп, бистришки тигър
10 януари 2021 20:42
Гост

Този проблем го знаят всички адвокати. И този проблем е и на адвокатите, ама такива като тебе наместо да искат тотална смяна на модела /както искат кюстендилци/ – си сакат сегашното, оти им е убаво, ама да го плаща държавата! Е … сакайте си го па … и си поръчвайте па от „убавото“!

.....
.....
08 януари 2021 12:26
Гост

Хахах, горките изгладнели адвокати, чакащи на НБПП да вземат някой лев и поради ниските суми в наредбата, решили, че ще я атакували пред ВАС.
1. Жалбата ще се отхвърли на 100%, мързи ме да пиша надълго и нашироко защо, но като административист, съм сигурен в това.
2. Ако мислите, че някой ще ви се хване на глупостите за „нов модел“ на плащане на правната помощ и за „национален рамков договор за правна помощ“ – тая няма да я бъде.
3. Ако разчитате на парите от правната помощ да преживявате и като цяло парите не ви стигат, зарязвайте свободната професия и правете нещо друго.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
08 януари 2021 13:51
Гост

Е, много ехидно изказване колега, жив и здрав, сигурно имате проспериращ бизнес, не забравяме обаче, че еврофондовете са до време.

Мунчо Мунчов - Сливата, адвокат от Сливенската
Мунчо Мунчов - Сливата, адвокат от Сливенската
08 януари 2021 23:13
Гост

Точно поради „административност“ ще я отхвърлят! ТОЧНО! После пиши! Първо понаучи!

анонимен
анонимен
09 януари 2021 8:14
Гост

Проблемът е, че те мързи да живееш. Затова вегетираш и филосостваш от дивана, като ни пробутваш елементарни доводи. С такива тикви като теб сме се докарали до това дередже като народ.

Живко
Живко
08 януари 2021 11:31
Гост

Уч1ил си с години за да печелиш пари. Не виждам нищо лошо

Емилиева
Емилиева
08 януари 2021 11:30
Гост

А примерно ей така да поемете едно тъпо дело без да вземете и стотинка по него замисляли ли сте се ?

RisteV
RisteV
08 януари 2021 11:30
Гост

Само за пари мислят бе… само това им у кратуните празни

Flarken
Flarken
08 януари 2021 11:30
Гост

ЩЕ защитавате за без пари! Нищо няма да ви стане от едно дело за без пари!

Оноре дьо Балзак
Оноре дьо Балзак
08 януари 2021 23:09
Гост

Първи ти попиши някой друг коментар за без пари, а и по съвест, пък после и ние ще помислим за без пари какво да ти отговорим!

Demireva
Demireva
08 януари 2021 11:27
Гост

Наистина в Западна Европа и в САЩ има топ адвокати, които работят безплатно и защищават бедни хора за без пари. Независимо, че са някакви преуспели в професията си и живеят в Бевърли Хилс, могат да защищават някакъв бедняк от предградията и така. Но това е в полза на обществото. Не е келепир!

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 11:25
Гост

Правилно

про боно
про боно
08 януари 2021 11:05
Гост

В цивилизования свят няма подобни схеми! Правната помощ за бедните не е хранилка за адвокати. Там правилото е, че всеки адвокат, пък бил той и най-големият баровец е длъжен да поеме определен брой случаи про боно и така може да сполучиш и да си последен прошляк, а да те защитава топ адвокат. Те разбира се си подбират случаите, но това е без значение, защото дават своето в полза на обществото.

Demireva
Demireva
08 януари 2021 11:27
Гост

Да, вие същото сте писали, не съм ви видяла и се повторихме. Но е така. В цивилизования свят има много неща, които тук не се случват.

Memo
Memo
08 януари 2021 11:28
Гост

Да де ма тукашния баровски адвокат, дето живее в Драгалевци или Бояна ще каже, че нека и той да взема парите дето вземат американските му колеги и тогава ще бачка про боно… всеки си намира извинение!

Flarken
Flarken
08 януари 2021 11:29
Гост

Ние затова сме на този хал. Защото не се мисли как можем да си подобрим живота едни други, а викаме – ааа амаа те там квито пари вземали айде и тука па тогава ще права добрини. Първо е оправданието и после желанието да се помага!

NO PASARAN!
NO PASARAN!
08 януари 2021 23:05
Гост

NO PASARAN! В цивилизования свят, а въобще в целия свят няма „истински“ комунизъм ПЛАТЕН ТРОЛ ТАКЪВ! 90% от българите не могат да си позволят адвокатски услуги! И 50% от германците, обаче в най-богатата европейска държава – 50% от всички адвокатски услуги се плащат с публични средства! Поне се запознай преди да тролиш – НЕЩАСТНИК!

Анонимен
Анонимен
08 януари 2021 11:02
Гост

За да има качествена правна помощ, няма как заплащането да под минимумите в Наредба 1. Това, което търпим, е подигравка в продължение на 15 години. Да видим на ВАС дали ще му стистка

.....
.....
08 януари 2021 12:27
Гост

Гладна кокошка просо сънува. Но пасаран „адвокате“.

браво!
браво!
08 януари 2021 10:59
Гост

Браво, колеги! Солидаризирам се с всяка дума! Това заплащане не само е подигравка с труда ни, но и води до ниско качество на предоставяната правна помощ, защото адвокат с опит и задълбочени познания трудно би се навил да се занимава за тези пари!