Върховният административен съд (ВАС) отмени цялата наредба (с изключение на една алинея, виж по-долу), по която се определя психологическата пригодност на служителите на МВР (пълния текст на решението виж тук).

Наредба № 8121з-306 от 18 март 2021 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи беше оспорена от Синдикалната федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи и от полицая Владимир Алексиев.

Решението е на петчленен състав на ВАС и е окончателно.

В него върховните съдии констатират, че наредбата е приета без обосновка за очакваните финансови резултати и необходимите средства за прилагането ѝ, както и без анализ на правото на Европейския съюз.

„Визираните в чл. 20 ЗНА изисквания също не са налице. Административната преписка не съдържа доказателства за предварителна оценка на въздействието. По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че отсъствието на всички задължителни за мотивирането проекта на нормативен административен акт реквизити е съществен процесуален порок, налагащ отмяна на оспорената наредба на основание чл.146, т.3 АПК“, заявява петчленният състав на ВАС.

Краят на надлъгването

Решението на съда представлява интерес и защото върховните съдии сложиха край на надлъгването между МВР и служителите му, които оспорват незаконосъобразни наредби. Тактиката, която министерството, а и много други ведомства, прилагаха щом бъде оспорен издаден от тях подзаконов нормативен акт, беше да изчакват произнасянето на първата инстанция и веднага да изменят (в повечето случаи дори без промяна в смисъла) приетите от нея за незаконосъобразни разпоредби. И когато делото стигнеше до втората инстанция, тя го прекратяваше поради отпаднал предмет, тъй като оспорените разпоредби вече не съществуват – не и със съдържанието, което е атакувано.

Така обаче нямаше как да заживее ключовото изменение от 2019 г. в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), с което беше регламентирана възможността за завеждане на искове за вреди от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове. Причината – оспорените разпоредби не биваха обявени за незаконосъобразни. Т.е. отказът на съда да се произнесе за законосъобразността на вече несъществуващата, но действала за определен период от време, разпоредба, препятстваше възможността на засегнатите от приложението ѝ да търсят обезвреда (за битката на полицая Алексиев с тази практика виж тук).

Че съдилищата в България трябва да сложат край на практиката си да прекратяват делата срещу незаконосъобразни подзаконови нормативни актове само защото междувременно са изменени, указа Съдът на Европейския съюз (СЕС). Съдът в Люксембург посочи, че прекратяването на делото не може да се извършва автоматично, само на основание на настъпилата промяна в съдържанието на оспорените разпоредби, „без преди това страните да са имали възможност да изтъкнат евентуалния си интерес от продължаване на производството и без такъв интерес да е бил взет предвид“ (повече за решението на СЕС виж тук).

„Батерия от инструменти“ или „набор от методики“

Когато синдикатът и полицай Алексиев оспориха в цялост Наредбата за условията и реда за определяне психологичната пригодност на държавните служители в МВР, министерството опита да приложи обичайната си тактика. Първо изчака да се произнесе първата инстанция – тричленен състав на ВАС.

Тя отмени само една разпоредба от наредбата – чл. 14, ал. 2, заради използвания в нея неясен израз „батерия от инструменти“, чрез които се извършва психологическото изследване на полицаите. Тогава МВР незабавно я промени, като замени „батерия от инструменти“ с вече ясния израз „набор от методики“.

Делото стигна до петчленен състав на ВАС и МВР поиска той да го прекрати по отношение на чл. 14, ал. 2, каквато беше досегашната практика.

Решение с 4:1, че изменението на разпоредбата не води до прекратяване на делото

Той обаче не прекрати автоматично производството по отношение на чл. 14, ал. 2 от наредбата, а потвърди, че редакцията ѝ преди измененията, правилно е била отменена като незаконосъобразна от първата инстанция. Така с окончателното решение на ВАС чл. 14, ал. 2 от наредбата е единствената разпоредба от нея, която формално не е отменена (все пак новото ѝ съдържание не е оспорено), но незаконосъобразността ѝ преди изменението ѝ е потвърдена с окончателен съдебен акт. Това ще даде възможност на претърпелите вреди и от нейното приложение полицаи да потърсят обезщетение по ЗОДОВ.

Този подход е възприет от четирима върховни съдии от петчленния състав – Светлозара Анчева (председател на състава), Кремена Хараланова, Димитър Първанов и Александър Митрев (докладчик), а колегата им Румяна Лилова е подписала решението с особено мнение по този въпрос (Тя изтъква, че нито една от страните не е заявила, че поддържа оспорване на разпоредбата нито в редакцията преди изменението ѝ, нито в последващата. И извлича от казаното от тях по време на едно заседание становища в подкрепа на тезата за липса на предмет. Затова според съдия Лилова решението на първата инстанция по отношение на чл. 14, ал. 2 от наредбата следва да бъде обезсилено).

Ето как се мотивира за подхода си мнозинството: „Доколкото обаче понастоящем е налице постановено Решение от 24.11.2022 г. на Съда на Европейския съюз по дело № С-289/2021 г., същото следва да бъде съобразено от настоящия състав. В цитираното решение е постановено, че принципът на ефективност, закрепен в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска процесуално правило на държава членка, съгласно което – когато национална правна разпоредба, оспорена с жалба за отмяна по съдебен ред, тъй като противоречи на правото на Съюза, бъде отменена с последваща норма и поради това престане да поражда последици занапред – се приема, че е отпаднал предметът на оспорване и следователно липсва основание за произнасяне, без преди това страните да са имали възможност да изтъкнат евентуалния си интерес от продължаване на производството и без такъв интерес да е бил взет предвид. От горното следва еднозначният извод, че по отношение на жалбоподателите е налице правен интерес от разглеждане на поставения въпрос по същество от касационната инстанция, без оглед на настъпилото изменение в текста на атакуваната норма.

А след това постановява: „Съдът, счита, че първоинстанционното съдебно решение в частта, с която се отхвърлят жалбите на Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи и на В. Алексиев против Наредба № 8121з-306 от 18 март 2021 г. за условията и реда за определяне психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, издадена от министъра на вътрешните работи, обн. ДВ, бр. 26 от 30 март 2021 г., трябва да бъде отменено като неправилно и вместо него да бъде постановено друго, с което да бъде отменена процесната Наредба с изключение на чл. 14, ал.2 от Наредбата, който правилно е отменен като краен резултат, именно с оглед изложените съображения за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Решението в останалата си част следва да бъде оставено в сила“.

Така Наредбата за психологическа пригодност на служителите на МВР е отменена изцяло, с изключение на чл. 14, ал. 2, а претърпелите вреди от нея полицаи могат да търсят обезщетение за вреди, причинени от действието на всичките ѝ разпоредби.

 

19
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Мария Стоянова
Мария Стоянова
12 май 2023 15:49
Гост

Едно време Висшият институт на МВР подготвяше много добри кадри за националната сигурност! Но и там преподаваха добри юристи, т.е.-преподавателите в ЮФ на СУ. По Наказателно право им преподаваше проф. Лютов, по Наказателен процес проф. Кочев, Живко Сталев по Граждански процес, проф. Петко Попов по Облигационно право и т.н.. Сега там преподавателите никакви ги няма, а и студентите излизат без никакви знания.

Симо
Симо
12 май 2023 15:08
Гост

Много добра новина.

Ростислав
Ростислав
12 май 2023 15:12
Гост

Напълно очаквано. При тези допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Тихомир
Тихомир
12 май 2023 15:06
Гост

Явно тактиката на министерството този път се оказа неуспешна.

Петров
Петров
12 май 2023 15:02
Гост

Не може да се приема наредба без анализ на правото на Европейския съюз.

Сенека
Сенека
12 май 2023 12:20
Гост

Добре че е съдът на ЕС и ЕСПЧ, че някой да тика клетата ни страна в правилната посока…

123
123
12 май 2023 9:46
Гост

Добра новина в петък!

Анонимен
Анонимен
12 май 2023 9:29
Гост

Психологическа пригодност, как особено звучи, а батерия от инструменти е култово, МВР кърти, чисти и извозва нормативния смисъл

2222
2222
12 май 2023 9:46
Гост

Е, трябва да се пазят традициите

обезсилвай ТР 2/2015
обезсилвай ТР 2/2015
12 май 2023 9:19
Гост

Има светлина в тунела, ще се съглася с Бухала, че много бавно става работата. НО ще подчертая и друго – трябва да бъде обявено за загубило сила ТР по т.д. 2/2015 г. на ВАС. Така ще е много по-чисто

Бяла врана в МВР?
Бяла врана в МВР?
12 май 2023 9:23
Гост

Тогава бих казал бяха най-тежките времена във ВАС – работеше се в полза на администрацията, а не на бизнеса и гражданите. Браво на полицаите, че са упорити, много ме впечатлява самостоятелният жалбоподател. Бяла врана в МВР?

Седев
Седев
12 май 2023 9:19
Гост

Вярно надлъгване

Шулев
Шулев
12 май 2023 9:18
Гост

Ма ужас бе

тъй, тъй
тъй, тъй
12 май 2023 9:09
Гост

Погледнах решението – в правилния смисъл е, но чини ми се съдът ще трябва да изготви по-ясно клише, типизирана конструкция за тази нова и така обнадеждаваща ситуация 🙂 Не че нещо, ама за да няма после хър-мър по делата по ЗОДОВ

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 май 2023 8:47
Гост

Ем, нормално, смислената европейската практика започва бавно и славно да се възприема от върховните съдилища у нас, крайно време е да се спре с надлъгването и играта на контка и мишка.

некои съображения
некои съображения
12 май 2023 8:38
Гост

Това за анализът с правото на ЕС в повечето наредби изобщо не се прави изобщо.
Тоест това е аргумент всяка наредба да бъде оспорена.

А и друго-по делото за цената на билета столична община направи същия номер-след като загуби делото на първа инстанция прие нова наредба, а втората инстанция прекрати делото. Оказа се,че е трябвало да се произнесе. Сега ще има ли възобновяванка на прекратените дела за цената на билета, загубени от столична община на първа инстанция.

Кирил
Кирил
12 май 2023 9:20
Гост

Няма да се оспорва ако се прави ИЗОБЩО!

Людмилов
Людмилов
12 май 2023 9:20
Гост

В Южна Америка ли да идем?

Петя
Петя
12 май 2023 15:16
Гост

E, това остава…