Използването на израза „политически боклук“ е изразяване на лично мнение, на което право има и главният прокурор, още повече, когато е насочено към политици, а в конкретния случай е извадено от контекста, не е насочено към конкретен политик и не може да бъде окачествено като обидно и с него не е нарушен Етичният кодекс на българските магистрати.

Това заявява главният прокурор Иван Гешев в становището си по второто искане за неговото освобождаване, което внесоха Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Георги Кузманов и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) (пълния текст на становището виж тук).

Искането на четиримата беше внесено във ВСС миналата седмица, като поводът беше пресконференцията на Гешев на 15 май, на която той скъса оставката си и каза: „…между другото ясно е какъв е политическият боклук в Народното събрание. Извинявам се за този израз …съдейки от изявленията на някои така наречени политици…“, „…и е време да бъде изметен този, както казах политически боклук“.

Според вносителите на предложението изказването на Гешев е в противоречие с нормите на етичния кодекс на магистратите и думите му могат да се квалифицират като „действия, накърняващи престижа на съдебната власт, по смисъла на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията“.

„Зад депутатите в Народното събрание стоят 3 000 000 души, които пряко са ги избрали и не може да им се казва, че те са ..боклук“, отбелязаха четиримата кадровици (повече за искането им виж тук).

Недопустимост на искането

На първо място в становището си Гешев твърди, че второто искане за неговото освобождаване е недопустимо, защото е подадено от четирима членове ВСС, които са с изтекъл мандат и припомня, че е сезирал Конституционния съд (КС) за това дали членовете му могат да упражняват функциите си, включително да вземат решения за административните ръководители, в това число и „тримата големи“ (виж тук). Затова Гешев иска процедурата да бъде спряна до произнасянето на КС, като казва, че предметът на конституционното дело е преюдициален по отношение на преценката на ВСС за допустимост на искането за неговото освобождаване.

На следващо място той заявява, че подписалите и двете искания за освобождаването му Йордан Стоев и Георги Кузманов са го направили под натиск на трети лица, а „не са формирали самостоятелна, свободна воля“.

„Опорочаването на волята на двама от вносителите води до извода, че Предложението не е внесено от компетентен субект по смисъла на чл. 12, т. 1, във вр. с чл. 4, т .2, буква „а“ от Вътрешните правила, поради което следва да бъде прието за недопустимо“, казва Гешев.

Главният прокурор иска при разглеждане на предложението да бъдат отведени и четиримата вносители, тъй като няма да са обективни и безпристрастни, каквито са изискванията на чл. 35 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Той изтъква аргументи и за това, че производството е административно, за да подчертае отново тезата си, че приложим е АПК, а според чл. 10, ал.2 от него, в производството не може да участва „длъжностно лице, което е заинтересовано от изхода му или има с някои от заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговото безпристрастие.

За да обоснове пристрастията на вносителите, Гешев подчертава публични изказвания на Кузманов, в които членът на ВСС казва, че е бил заплашван от главния прокурор, който злоупотребявал със служебното си положение.

„Едно е, ако някой счита, че има данни за нарушение, които следва да се проверят, но съвсем друго е да има предопределено убеждение, че нарушението е доказано, преди да е приключило административното производство“, посочва Гешев и допълва:

„След като г-н Кузманов твърди, макар и без каквото и да е основание, че съм го заплашвал, очевидно той ще желае да бъда освободен от длъжност, защото не би желал да работи с човек, когото е обвинил, че го е заплашвал. Това означава, че е заинтересован от изхода на производството, поради което на второ основание следва да бъде отведен“.

Относно искането за отвод на Йордан Стоев, главният прокурор напомня, че членът на ПК на ВСС е пряк участник в събитията, доколкото беше разпространен запис от срещата им и има много изказвания по темата, в които е показал заинтересованост.

„След като г-н Стоев ме убеждава да напусна заеманата длъжност, очевидно ще е предубеден да подкрепи освобождаването ми от длъжност, което е основание да бъде отведен“, пише Гешев, а в заключение казва, че ВСС трябва да имат предвид и декларацията на всички вносители на предложението за освобождаването му, която също издавала съмнения в тяхната безпристрастност и обективност.

Не съм извършил нарушения

Главният прокурор отрича и да е нарушил Кодекса за етично поведение на магистратите, с което да е накърнил престижа на съдебната власт. Според вносителите с израза „политически боклук“ Гешев е нарушил етичния кодекс, тъй като публично е отправил обидни квалификации към представители на законодателната власт. Той твърди, че думите му са извадени от контекста и в тях е вложен обратния на приетия от вносителите смисъл, изразът бил преносен, широко използван и не е насочен към конкретни политици.

„Точно обратното, действията и използваните от мен изрази са насочени не към накърняване престижа на съдебната власт, а към неговата защита“, казва Гешев.

След това той посочва, че е говорил за „политически боклук“ в разговора си със Стоев, в който ставало дума за „безскрупулни опити за вмешателство“ от страна на определени партии в дейността на прокуратурата и опити за „поръчковото“ му отстраняване от поста.

„Именно породеното у мен възмущение и непримиримостта ми към подобно противоконституционно поведение ми даде повод да използвам разглеждания израз, в изяснения по-горе смисъл“, заявява главният прокурор и обяснява, че не той, а депутатите, които обвинява в поръчковото му отстраняване, са нарушили Конституцията. Той цитира основния закон (чл. 38 и чл. 39), за да обоснове и правото си да изразява мнения, като посочва че това право важи и за главния прокурор.

„Липсва основание да се приеме, че длъжностното лице, заемащо длъжност „главен прокурор“, няма право да формира и изрази своето лично мнение по въпроси, за които няма изрична законова забрана, каквито безспорно са и разглежданите“, заявява Гешев и добавя, че ограниченията при упражняване свободата на словото не означават, че не може да бъде осъществявана публична критика, особено на политически фигури, държавни служители и държавни органи.

Политически боклук? Всички така ги наричат

Главният прокурор заявява още, че макар да е използвал два пъти израза „политически боклук“, то е било, за да онагледи общо състоянието на държавата и това било всеобщо съждение на обществото за качествата на българските политици, а той само заявил и личното си мнение, че само част от тях са проявили чест и достойнство.

„В ежедневието политиците често биват определяни от граждани, и дори от журналисти, не само в национален, а и в световен мащаб, като „политически боклук“. Това е и причината да употребя този израз, а проследяването на медийните ми изяви ще покаже, че многократно след употребяването на израза „политически боклук“ съм пояснявал, че гражданите и журналистите окачествяват политиците като такива (т.е. така, както биват наричани политиците от широк кръг от лица). В конкретния случай дори съм се извинил на аудиторията, че си служа с този израз“, заявява в становището си Гешев, а за втората употреба на израза сочи, че го е направил, докато мотивира решението си да не подава оставка, а решение само на обществото било дали политиците ще спрат да се намесват в работата на независимата съдебна власт.

Главният прокурор стига и до извод, че макар етичният кодекс да изисква поведението на магистрата да се основава на добри обноски, любезност и благоприличие, той не дерогира Конституцията и правото на лично мнение.

„Изразяването на позиция не представлява невежливо или неблагоприлично отношение, дори използваните изрази да акцентират върху негативната оценка към даден факт от обективната действителност“, казва той и отрича да е проявил неуважение към конкретен депутат, като пак напомня, че дори се е извинил за израза. Самото извинение пък описва като „общоприет израз на учтивост и любезност към присъстващите на изявлението“.

„Да се иска най-тежката санкция (отстраняването ми от длъжност) за това, че съм изразил мнението си, което е предизвикано от тази груба намеса, е не само противоправно, но и показва, че представлява една политическа поръчка. Ако тази поръчка спрямо мен бъде изпълнена, ще се създаде прецедент, въз основа на който впоследствие всеки магистрат ще може лесно да бъде отстранен и така съдебната власт ще изпадне в тотална зависимост от отделни политици, целящи неправомерно вмешателство в дейността ѝ“, заявява Гешев.

Според него „политически боклук“ не е и обидна квалификация в юридически смисъл, защото не е насочена към конкретен човек или група от хора. Той отрича и по този начин да е изразил отношение към всички политици.

„Ако някой човек каже, което често се случва, че в обществото има боклуци, това очевидно не означава, че цялото общество се състои от боклуци. Съжалявам, че се налага да пояснявам тези очевидни неща“, казва главният прокурор и напомня на членовете на ВСС, че изборът на човек за депутат не означава автоматично, че той винаги действа, съобразно правомощията си.

Той не е съгласен и с констатацията на членовете на ВСС, че е скандализирал обществото, като припомня, че след изказването му са били изразени позиции на прокуратури в подкрепа на независимостта на държавното обвинение, а и много медии били съгласни с неговите квалификации.

В заключение Гешев посочва, че дори и да беше вложил друг смисъл в израза „политически боклук“, то пак не е уронил престижа на съдебната власт, като се позовава основните права и свободи от Хартата на основните права на Европейския съюз (свободата на изразяване), като казва, че те важат и за него.

„Заеманата от мен публична длъжност, макар и неминуемо да налага известни ограничения, не отнема гражданските права“, казва Гешев, като припомня, че свободата на изразяване на мнение, съгласно ч. 10 от Европейската конвенцията за правата на човека „не се прилага само за информация или идеи, които намират благоприятен прием или на които се гледа като на безобидни или с безразличие, но също и за такива, които засягат, шокират или смущават държавата или част от населението“.

„Такива са изискванията на плурализма, толерантността и широкомислието, без които няма „демократично общество““, заключва главният прокурор.

Той анализира и практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), според която трябва да има „обективна връзка“ между спорното изявление и лицето, чиято репутация е накърнена.

„Абстрактна критика, насочена към политическа организация или местен орган на управление, която не допуска идентифициране на конкретните лица, прицел на критиката, не е достатъчна сама по себе си, за да представлява клевета“, казва в анализа си на практиката на съда в Страсбург главният прокурор.

След това той припомня практика на ЕСПЧ, че допустимата критика срещу действия и думи на политици трябва да се тълкува много по-широко, отколкото по отношение на частни лица. Гешев се позовава и на решението по делото „Кържев срещу България“, във връзка с осъждането на бившия районен прокурор на София за обида на двама прокурори в интервю през 2006 г. След това съдът Страсбург установи нарушение на правото на изразяване на Кържев, като написа, че макар да е използвал „агресивен“ и „неприятен“ език, „интервюто му като цяло е било част от публичния дебат по въпроси със значителен обществен интерес и не е представлявало безпричинна обида на тъжителите“.

В становището на главния прокурор обаче е признато, че според практиката на ЕСПЧ „от държавните служители, работещи в съдебната власт може да се очаква да проявяват сдържаност при упражняване на свободата си на изразяване“.

В заключение той припомня и решението на ЕСПЧ по делото „Кьовеши срещу Румъния“, заведено след като сегашният европейски главен прокурор Лаура Кьовеши беше отстранена от поста си на главен прокурор в Румъния заради изявления и критики към румънските власти. В становището на Гешев е цитирано решението на ЕСПЧ, според което „преждевременното прекратяване на мандата на жалбоподателката е било особено тежка санкция, която несъмнено е имала „смразяващ“ ефект, тъй като трябва да е обезкуражила не само нея, но и други прокурори и съдии в бъдеще да участват в публични дебати по законодателни реформи, засягащи съдебната власт, и по-общо по въпроси, свързани с независимостта на съдебната влас г.“.

46
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
04 юни 2023 11:38
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 8:58
Гост

Кържев срещу БГ Разбира се, не е аналогично и не може да се съпоставя механично- в единия случай става дума за чхд, а не за нарушение на Ет.К-с.Но не е зле да се изчете. В отговор на въпрос на журналиста защо не е обсъдил въпроса с главния прокурор, жалбоподателят заявява: “Не знам дали има някакъв смисъл. Всъщност, това, което [той] прави сега в [кабинета си] е това, което се опитах да направя по онова време в [Софийската районна прокуратура] – да изхвърли всички боклуци от къщата. Успях до известна степен, но в края на краищата доста боклуци изплуваха нагоре. Те… Покажи целия коментар »

А нещо за "розовите боклуци"?
А нещо за "розовите боклуци"?
01 юни 2023 19:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Т....
Т....
01 юни 2023 16:45
Гост

Президента е издал указа.
Утре в ДВ ще излязат промените в ЗСВ и НПК. Другата седмица вече може и ще бъде отстранен политика – ционист, пардон гл. прокурор Гешев. Нека тогава да има повече време да ходи по ционистки конференции по света и у нас, както и да агитира в ромските махали, за политическата си кариера – която гради от години с политически изяви и медийни циркове.

лудото Марче от Родопа
лудото Марче от Родопа
01 юни 2023 16:28
Гост

Действително Гешев по- добре се е справил от вносителите и от 4-мата и от 6- имата. Браво доста добре, даже отлично. Това, че някой го оценяват като не добър юрист си е за тяхна сметка и се замислям а членовете на ВСС и юристите в Парламента и Министерство на правосъдието по- добри ли са ????? По мое мнение пореден правосъден министър е доста по- зле от Гешев и Надето и Крумчо и този пловдивският мрън- мрън как му беше името са си пуцаджии. Иначе Гешев си има доста кусури и не добри неща, но не са чак за отстраняване. С… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 16:31
Гост

Все пак Каскета има академична степен в областта на правото на селски туризъм, а сега защитава докторантура по ционистки и всякакви други конференции.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 юни 2023 15:53
Гост

„Зад депутатите в Народното събрание стоят 3 000 000 души, които пряко са ги избрали и не може да им се казва, че те са ..боклук“, отбелязаха четиримата кадровици“
Е по-голяма простотия не бях чувал от доста време, а изказването на главния прокурор е не просто мнение, а оценъчно съждение, виждайки какъв цирк се разиграва в парламента.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 16:21
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
01 юни 2023 16:26
Гост

До “Значи според Вас е нормално в една цивилизована държава да излезе един от най-висшите магистрати и публично да започне на хули трети лица с подобен език? “ Не съм въпросният ник, но лично за мен е НОРМАЛНО. Защо ли- защото ПРАКТИКАТА НА ЕСПЧ казва следното; “…допустимата критика срещу действия и думи на политици трябва да се тълкува много по-широко, отколкото по отношение на частни лица…“Това е абсолютно ВЯРНО твърдение, проф. Нели Огнянова мисли същото. Който го е страх от мечки/ т.е. много се бои за репутацията си/, да не ходи в гората на лов/ т.е. да не става политик/….

Да, ама не
Да, ама не
01 юни 2023 16:34
Гост

Въпросната практика на ЕСПЧ третира критика от обществото и медиите, насочена към политиците. За магистратите по цял свят има едно нещо, наречено етичен кодекс, и надали дори в страни от третия свят е допустимо такова поведение и обидни квалификации като използваните от Гешев.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 юни 2023 16:49
Гост

Ем тоя магистрат или поне подчинените му може да искат имунитети за предполагаеми извършени престъпления, а Вие се възмущавате от цитат-констатация, придружено с извинение, на административен ръководител, който е със сигурност по-подготвен в своята област от почти всички депутати-реформисти начело с Бузанчо Заспалия. Ако тръгнем да правим аналогия образуването на досъдебно производство срещу впоследствие оправдан народен представител е равносилно на клевета, а използване на по-остър епитет спрямо неконретизирана група хора по време на пресконференция е обида. Още повече изказването на Гешев не срещу парламента като институция, насочено към индивидуалните качества на лица, заемащи публична длъжност, т.е. трябва да прагът на… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 юни 2023 16:53
Гост

Заемането на висша обществена длъжност, не лишава лицето от основните му човешки права по Конституция, а употребените думи не съдържат държавна тайна и не представляват сами по себе си правонарушение, а бих казал и че са си истина.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 17:30
Гост

1. Да искаш имунитета на някой депутат заради привличане към наказателна отговорност за престъпление по чл. 157 НК не е същото, като да го наречеш „п*****ст“. Едното е изпълнение на служебните задължения, а другото – нарушение на етичните правила; 2. Образуването на досъдебно производство срещу впоследствие оправдан народен представител не е клевета по никаква аналогия, а е незаконно обвинение по см. на чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ; 3. Обидата на народни представители в рамките на политическото говорене не е съставомерна, нито влече гражданска отговорност /макар някои съдилища да присъждат обезщетения/, но когато държавата е поставила високи изисквания за… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 юни 2023 22:25
Гост

По първите две точки формално е така, но нали се сещате че повдигането на незаконно обвинение има и значително по-сериозни политически последици, които далеч надхвърлят ЗОДОВ и отделния човек, малко като със списъка Магнитски – лъжицата катран в кацата с меда. По трета точка обаче не съм съгласен, да, изказването е по-скоро емоционално, но мълчанието поощрява търпимост и примирение към управленческа морална и всякаква друга деградация на ръководния елит на държавата, а под „боклук“ може да се разбира много неща не само хора, а калпави решения, закони идващи от депутати, които очевидно са некачествени, още малко ще твърдите, че на… Покажи целия коментар »

Т....
Т....
01 юни 2023 16:39
Гост

Преди да съм прочел цялата статия натиснах плюс. Но си за минус. Никой няма право да обижда политическата класа /разнородна/, за която са гласували 3 милиона българи. Ако почнеме да обиждаме прокурорите – на боклук, това мнение ли е или престъпление ?!?
Нарушил е етичния кодекс Гешев и случая въобще не е маловажен – демонстративно пред цялата страна, пред десетки медии да се правят тия циркове е резил за ръководството на „Приквиратурата“.

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
01 юни 2023 17:42
Гост

До“Т…. 01 юни 2023 16:39“ Твърдението Ви е невярно. Думите на главпрока НЕ СА насочени към конкретно ФЛ, никое ФЛ не е посочено с част от личните си данни- напр. две или три имена, или ясно разпознаваеми в обществото лични атрибути…Отново подчертавам0 аз съм редови адвокат, подчинявам се на ЕКА, но за мен- гражданката на Р. България, масово политиците са лица с криминален манталитет. Това не е обида, а моето лично становище в качеството ми на бг гражданка и аз имам право да го напиша.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 16:41
Гост

Ей затова изучаващите право от правните форуми не трябва да коментират. Едно „оценъчно съждение“, което е унизително за нечия чест и достойнство, представлява обида. В случая обидата не е съставомерна по НК, тъй като няма конкретен адресат, но съставлява нарушение на Етичния кодекс, защото е изказана публично и е адресирана от висш представител на съдебната власт към представителите на законодателната и изпълнителната власт като цяло. Каква търпимост трябва да имат политиците към обиди е от значение за гражданската отговорност на дееца за вреди, но не и за наличието на нарушение на етичните правила. А относно това, че се е извинил… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 юни 2023 22:48
Гост

Ехее, сега и тука намеци да не се изказвам и да, признавам, че не съм проучил подробно съдебна практика пи въпроса извън ЕСПЧ, по казуси в областта на наказателното право и прекомерното използване на репресия, но на някои им се налага и да работят, уви, такъв е животът, а времето все не достига. 😉 Не съм запознат с етичния им кодекс, но за да има уронване на престижа на съдебната власт е нужно изказването му да е предизвикало широка негативна реакция сред населението, а такава а не виждам, дори напротив- „политически боклук“ в НС има и под това може да… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 юни 2023 23:20
Гост

В допълнение, целият казус около Гешев за мене е по-скоро политически, отколкото правен, въпреки формалното провеждане на специална нормативно уредена процедура по ЗСВ и обстойно позоваване на съдебма практикаи затова не му обръщам кой знае какво внимание, а и не съм му защитник, да се оправя.

Зa протокола
Зa протокола
01 юни 2023 15:35
Гост

ТЕ СИ ГО ИЗБРАХА!

ps. Сега да му сърбат попарата.

Софонизба
Софонизба
01 юни 2023 15:41
Гост

Що горчиви чаши тепърва ще изпият до дъно. Не е истина.

Но така е като не са му мислили когато е трябвало (по Понтий Пилатус). После следва … след Христа.

Зa протокола
Зa протокола
01 юни 2023 15:42
Гост

След Гешев.

Какво следва?

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 15:29
Гост

Смея да твърдя, че възражението на Гешев определено е много добре юридически издържано с добре побрана българска и чужда съдебна практика. Въобще не съм от феновете на Гешев. Но да бъде освободен за една точна квалификация, насочена към част от депутатите, придружена с любезно извинение за използването на израза, по никакъв начин не е основание за налагане на най-тежката санкция.

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
01 юни 2023 15:36
Гост

Поддържам Вашето становище, изразено в 1вото Ви изречение. Тези, политически тролове, които го оплюваха като “прост милиционер“, трябва доста да се позамислят и да използват други епитети за остракизацията му. Гешев е направил всичко леге артис, това е неговата лебедова песен и си мисля, че с това възражение натрива наглите навирени носове на онези, които го считаха едва ли не за неграмотен човек, камо ли за нормален юрист….

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 юни 2023 15:54
Гост

След изцепката си за златния кенеф на Баневи и осъдителното решение на ЕСПЧ, си е взел поука какво и как да говори.

МилинкиЯт Той
МилинкиЯт Той
01 юни 2023 15:24
Гост

Жертвата Гешев.

С всеки изминал ден на тази длъжност Гешев прави не прокурорската, а съдебната реформа – НЕИЗБЕЖНА.

Този път не с промяна/премяна или подмяна на К, а с нова Конституция!

И да ги видите тогава несменяемиТе.

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
01 юни 2023 15:16
Гост

Ахааа- политиците реагираха като ужилени, защото главпрока бил ги нарекъл “политически боклук“;0 Хахаха- много лековато се е изразил- за мен те са утайката на обществото, криминогенен елемент, а не просто “политически боклук“.. Както и да е- много “засегнати“ се оказаха онези, които не си гледат законотворческата работа, и все гледат да я “делегират“ другиму, но делегират само правните последици, и изобщо не искат да измъцкат нещо по въпроса с тълкуването напр. на чисто лобистките нормативни текстове, умишлено заложени от тях в законите в полза на едно или друго търговско дружество…

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 15:14
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 14:01
Гост

Мильоооо, мильо, ето го резултата от милицонерското училище………..

и аз имам право на мнение
и аз имам право на мнение
01 юни 2023 14:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Лозан
Лозан
01 юни 2023 13:37
Гост

Думите му ми звучат като оправдания.

Петров
Петров
01 юни 2023 13:39
Гост

Щеше да си улесни живота, ако не си беше скъсал оставката.

Кирил
Кирил
01 юни 2023 13:34
Гост

Може да не е проявил неуважение към конкретен депутат, обаче показа неуважението си към целия български народ

Ники
Ники
01 юни 2023 13:35
Гост

Особено с факта, че обеща да не се кандидатира за главен, пък го направи.

Тихочир
Тихочир
01 юни 2023 13:26
Гост

Ти да видиш! Той е запизнат с практика на ЕСПЧ.

Заки
Заки
01 юни 2023 13:26
Гост

Пак май са му написали речта.

Щерев
Щерев
01 юни 2023 13:22
Гост

Поръчковот му отстраняване от поста ли? Та назначението му също беше по поръчка.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 13:20
Гост

Направих си труда да погледна становището на Гешев, по специално исканията за отвод на Кузманов и Стоев. Изводът – „политически боклук“, безадресно, бледнее пред конкретните и персонализирани обвинения срещу Гешев. За справка – стр. 4 и 5 от становището.

Симеон
Симеон
01 юни 2023 13:18
Гост

Гешев се излага. Точно той ли ще говори за натиск!

Рики
Рики
01 юни 2023 13:18
Гост

Да си види първо делата на трупчета.

Боби
Боби
01 юни 2023 13:09
Гост

По принцип е прав за политическия боклук в Народното събрание.

Възмутен
Възмутен
01 юни 2023 13:11
Гост

A какво да кажем за същия във ВСС или родната ни прикриватура! Само да не ми се бият в гърдите, че са политически независими.

Анонимен
Анонимен
01 юни 2023 13:05
Гост

Вместо да късаш ризи сега ката ден, да не си беше късал оставката, а да я беше подал

Чичо Сам
Чичо Сам
01 юни 2023 13:05
Гост

Че има политически боклук – има. Ама точно този главен прокурор беше избран от този боклук и го пазеше, докато същият боклук не му каза, че ще го маха от поста.

Наблюдател
Наблюдател
01 юни 2023 13:03
Гост

Я, имали сме си Кьовеши, ама сме нямали очи да я видим досега 😀

Хари
Хари
01 юни 2023 13:13
Гост

Дано не те чуе жената, че ще и прилошее като види с кого я сравняваш.