Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди наказание на градска съдийка, бавила десетки дела, някои от които седем години. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.

На 19 септември 2023 г. Съдийската колегия наказа с намаляване на заплатата с 10% за шест месеца Рени Коджабашева от Софийския градски съд (СГС) за системно неспазване на сроковете в процесуалните закони и за действия и бездействия, които неоправдано са забавили дела.

Установено било, че към 28 януари 2022 г. Коджабашева е забавила постановяването на крайни съдебни актове по общо 143 дела. По 103 от тях забавянето е до една година, по 28 – от една до 2 години, по други 28 – от 2 до 3 години, по осем – от 3 до 4 години, по 10 – до 5 години, по 16 – до 6 години, по 12 – до 7 години и едно над 7 години.

Първоначално дисциплинарното производство срещу нея е било образувано от председателя на СГС Алексей Трифонов. От решението на ВАС става ясно, че заповедта му е следствие на писмо от министъра на правосъдието от 17 януари 2021 г. и доклад от шефа на служба „Съдебно деловодство – Гражданско отделение – въззивни състави“. Установено било, че Коджабашева има забавени 109 дела, които са били на неин доклад докато е била председател на IV-Б въззивен състав и други 34 дела, отново на неин доклад, като председател на IV-Е състав.

След като на 22 януари 2022 г. Трифонов образувал дисциплинарно производство, били събрани и други документи, които сочели на множество и системно извършени нарушения от съдия Коджабашева, довели до забавянето на делата. Освен това срещу съдийката имало и предишни дисциплинарки, които обаче според Алексей Трифонов не са я мотивирали да изписва актовете си в срок и тя продължила бави дела. Заради това внесъл предложение в Съдийската колегия за продължаване на дисциплинарното производство и налагане на по-тежко наказание от „забележка“.

На 26 юни 2022 г. кадровиците образували такова и избрали състав. Двете страни са били уведомени за това решение, а на Коджабашева е била дадена възможност да направи възражения и да представи доказателства във връзка с предложението.

Първото заседание е било насрочено за 6 октомври с.г. Ден преди това обаче председателят на дисциплинарния състав го е отсрочил за 3 ноември поради служебни ангажименти на кадровиците. За това са били информирани както Трифонов, така и Коджабашева.

Междувременно съдийката уведомила състава, че е изготвила актовете по една част от делата.

На 3 ноември Рени Коджабашева не се явила, изпратила писмо, че има заседания по същото време.

Заради това дисциплинарният състав изискал справка от председателя на СГС за графика на заседанията на съдийката и отсрочил производството за 23 ноември.

Но и тогава Коджабашева не се явила, а представила болничен лист. Дисциплинарният състав ѝ указал, че ако и за следващото заседание – на 7 декември, няма обективна възможност да се яви, да упълномощи защитник или да представи писмено становище. Освен това съставът я уведомил, че ако заседанието отново бъде отложено по същите причини, ще приложи чл. 139, ал. 2 от АПК, според който при повторно искане от същата страна делото може да бъде отложено по изключение само на друго основание, ако с оглед на всички обстоятелства съдът прецени, че не е налице злоупотреба с право.

Но и на 7 декември 2022 г. ход на производството не е бил даден, защото Коджабашева отказала да получи уведомлението за насроченото заседание.

Последвало поредно отлагане – този път за 25 януари 2023 г., когато вече съставът успял да даде ход, но не защото съдийката била там, а защото упълномощила адвокат, който присъствал. Приети били постъпилите доказателства, изискани са били допълнителни и заседанието е било отложено за 22 февруари с.г. Но два дни преди това председателят на състава го отсрочва още два пъти – първо за 15 март, а после за 5 април като от решението на ВАС не става ясно защо.

Вече на 5 април 2023 г. отново е бил даден ход като е присъствал само адвокатът, приети са нови доказателства, включително и справка за междувременно изготвените от Коджабашева съдебни актове.

На 2 август м.г. съставът взел решение, с което частично прекратил производството срещу съдийката, защото е изтекла абсолютната петгодишна давност за търсене на отговорност за дела, обявени за решаване в периоди от 2015 г. до януари 2017 г. За други пък е изтекъл 6-месечният срок от узнаването за образуване на дисциплинарно производство (става дума за периода от 2017 г. до 7 юни 2021 г. – б.а.).

За останалите съставът предлага Коджабашева да бъде наказана с намаляване на заплатата с 10% за шест месеца.

На 19 септември 2023 г. Съдийската колегия единодушно подкрепя предложението.

Рени Коджабашева обжалва наказанието си пред ВАС, който обаче потвърждава решението на кадровиците.

Тричленният състав с председател Тодор Тодоров и членове Весела Николова и Николай Господинов (докладчик) посочва, че не са допуснати нарушения при налагането на наказанието. На Коджабашева е била осигурена възможност да участва в производството, което „неколкократно е отлагано по нейно искане“, имала е адвокат, който се е запознал с всички доказателства, не ги е оспорил, не е възразил срещу приемането им, а исканията му са били уважени. Дисциплинарният състав е обсъдил всички събрани доказателства и е приел за основателно възражението на съдийката за изтеклата давност за част от периода на забавата за някои дела.

Съдийската колегия също не е допуснала нарушения, които да опорочат решението и да доведат до неговата незаконосъобразност, казва ВАС.

Налице са основанията за реализиране на дисциплинарната отговорност на магистрата като вид юридическа отговорност, която се реализира при доказано дисциплинарно нарушение, обусловено от установено деяние – в случая бездействие, обективно несъответстващо между правно дължимото и фактически осъщественото поведение; вредоносен резултат; причинна връзка между деянието и резултата; противоправност на деянието от обективна страна и вина на дееца от субективна страна. В случая се установяват по безспорен начин посочените елементи на визираните в решението на СК на ВСС нарушения, както и наличието на субективния елемент на виновно поведение на магистрата.

От събраните в хода на дисциплинарното производство доказателства се установява, че към 28 януари 2022 г. съдия Коджабашева е допуснала забавяне на постановяване на краен съдебен акт по общо 143 дела. Забавянето по 103 дела от тях е за повече от 1 година, като по 28 от тях забавата е от 1 до 2 години; по 28 дела забавата е от 2 до 3 години; по 8 дела забавата е от 3 до 4 години; по 10 дела забавата е от 4 до 5 години; по 16 дела забавата е от 5 до 6 години; по 12 дела забавата е от 6 до 7 години и по 1 дело общата продължителност на забавата е над 7 години“, казва ВАС.

Пред тричленния състав Коджабашева е заявила, че има обективни причини за забавянията и те са свързани с високата натовареност. Казала, че става дума за въззивни производства, в които участват и младши съдии. Те на свой ред, след изтичането на две години, се назначават за редови в други съдилища, което също води до забавяне на произнасянето на взетите за решаване дела. Коджабашева твърдяла още, че при налагането на наказанието не е било съобразено качеството на съдебните актове.

Настоящият съдебен състав намира, че част от изложените доводи касаят наличие на смекчаващи отговорността обстоятелства, а не такива, обуславящи извод за липса на вина и изключващи дисциплинарната отговорност. Смекчаващите отговорността обстоятелства, вкл. и това, че съдията в хода на дисциплинарното производство е изготвила мотивите по 42 от делата, за които е привлечена към дисциплинарна отговорност, както и качеството на изготвяните от нея съдебни актове, са отчетени от дисциплинарно наказващия орган. Освен това следва да се посочи, че решението в оспорената му част очевидно е постановено при превес на отчетените смекчаващи отговорността обстоятелства, за което може да се съди от вида и размера на наложеното дисциплинарно наказание, което е второто най-леко по степен, в минималния размер и за минималния предвиден от закона срок“, казва ВАС.

Съдът отхвърля и възражението на Коджабашева във връзка с натовареността: „Касае се за системно забавяне на крайните съдебни актова по голям брой дела за значителни периоди от време – от една до седем години за голяма част от тях, за което не са налице доказани обективни причини. Дисциплинарният състав е направил оценка на натовареността на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице, основана на събраните в хода на производството справки, вкл. и по отношение разгледаните дела, които са приключили с постановени съдебни актове и я е съпоставил с тази с тази на другите съдии от Гражданското отделение на СГС. Обосновано е приел, че натовареността на съдията е сходна с тази на колегите ѝ, които обаче не са допускали систематични забавяния и такива, значително надхвърлящи разумните срокове за изготвяне на съдебни актове“.

Продължителните бездействия по толкова много дела, голяма част от които и за значителен времеви период, не могат да бъдат оправдани и с твърденията на Коджабашева, че има затруднения при произнасянето им, казва още ВАС и допълва, че създаването на организация за своевременното произнасяне по взетите за решаване въззивни дела е задължение на докладчика и е част от организацията на работата, за която е отговорен самият магистрат. А и по делото нямало доказателства за наличие на подобни организационни затруднения, изтъква ВАС и отхвърля жалбата ѝ.

 

69
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Прас прес
Прас прес
19 юни 2024 17:12
Гост

Она зима по 7, 8 иляди лева секи месец, они я наказват еднаж с 4800.! Е нема що! Да съм на нейно место, ич нема и да ги пиша тия дела. Ше си чекам пенсията и 20 заплати!

льольо
льольо
17 юни 2024 9:24
Гост

10% за дела бавени с години? Тия нормални ли са. Представете си в частния сектор да забавиш задача със седмица, недай Боже с 2 какво ще стане. Тука някой е чакал 7 години за правосъдие и наказанието и е 10 мижави процентчета? Това е подигравка!

Аман
Аман
15 юни 2024 19:56
Гост

Тя тая е за уволнение, тръгнала да обжалва това несъизмеримо леко с деянията й /точно деяние е тази продължителна забава на толкова дела/ наказание!

Иван Иванов
Иван Иванов
16 юни 2024 21:28
Гост

„Тая“ викай на майка си, ако изобщо знаеш коя е – но – както и да е – наясно ли си как да се държиш със съдиите. Коджабашева не е от вчера съдия. Не се знае какви ги приказват и ВСС ли са и т.н.

Ако се направи сериозен разговор – кой, кого, къде, от кого и за кого, че забавяния има.

Нали тече лихва, ако си адвокат – ще сложиш лихвоносно.

Пък да го бави съдията – нали за това има адвокат по делото – що не са обжалвали.

Прас прес
Прас прес
19 юни 2024 17:16
Гост

Абе нещо не моа да ти следа мисълта. Не ти се разбира, като на съдя.

Йоско
Йоско
15 юни 2024 16:18
Гост

те голямо наказание са и наложили,направо в затвора за назидание на други такива като нея,тя пари не взимала!

Всеки ден ще е така до ПОБЕДАТА!
Всеки ден ще е така до ПОБЕДАТА!
15 юни 2024 6:56
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Илиана
Илиана
15 юни 2024 9:47
Гост

Президентска република ?!? Вие наред ли сте?!

Сякаш не ни стига, че и при правителство, формирано от колективен орган като парламента пак намират начин да се самоизбират и да се пазят чрез назначената от тях прокуратура, ами да вземем и да си изберем едноличен самодържец, че хептен да заприличаме на Русия, Унгария и Турция.

Иван Иванов
Иван Иванов
15 юни 2024 15:04
Гост

Скъсан е на държавен изпит, аз имах един колега – сътрудник и – го поддържах, давах му работа, но то си седи – озлобено, като че ли „магаре на мост“, а има нужда от юристи, аз не смогвам, всичко ми е един вид „натоварено“, но ето как се държат някои колеги. Аз разбирам – да си асистент и да си озлобен, но да имаш пълните шансове за развитие и – пак да викаш. Примерно – асистента – няма къде да отиде, спомням си ги нашите – преподава за Записа на заповед, вместо – да ходи да се „сражава“ в съда… Покажи целия коментар »

Юлиян Русев
Юлиян Русев
16 юни 2024 9:41
Гост

Нищо не ти разбрах от написаното. Мисълта ти е кръгла нула.

Прас прес
Прас прес
19 юни 2024 17:19
Гост

Абе не моа да те разбера!
Ти да не си професор?

Иванчо
Иванчо
15 юни 2024 6:49
Гост

Крайно време е за ИСТИНСКА СЪДЕБНА РЕФОРМА!

Смяна на караула. Настоящият персонално съдийски състав да побачка други юридически професии!

Никъде по света не се учи за съдия – навсякъде се учи ПРАВО!!!

Иван Иванов
Иван Иванов
15 юни 2024 15:08
Гост

Добре де – едни държавни изпити не са проблем, не е нещо страшно, пък може и някъде като „клерк“, не си мислете – че – като съм „майстор“ взимам кой-знае какви пари. Еквивалентно е. Тези революции са ето това – разбита съдебна система – кой, откъде дойде и – дава акъл.

При социализма не е било така – аз съм гледал архивни дела и – съдията насрочва, описва в Протокол, издава Решение – без напрежение.

Бай Съдьо
Бай Съдьо
14 юни 2024 23:14
Гост

Е хубава работа, ама лапешка… Важното е овреме да ти стане ясно – гонят за срокове, не за качество, затова пери там някакво решение, особено ако си на районно ниво и си правораздаваш сам, копи-пейст от някоя от писмените защити и може и да уцелиш резултата. Тази тактика бачка особено добре ако вече си несменяем и не те €б@т разни атестации-матестации… Същото важи за заповедките – уважавай всичко наред и не ебавай въобще какви ги плещят за разнице му там неравноправни клаузи – който иска, после в исковото ще си доказва, и ще му ги уважиш… Абе има си тънкости,… Покажи целия коментар »

Иванчо
Иванчо
15 юни 2024 6:46
Гост

Е това което си написал е „мисленето“ ви на цялата „гилдия“.

Защото сте несменяеми, безконтролно и доживот! А да, голяма част от вас е корумпирана.

Анонимен
Анонимен
15 юни 2024 12:56
Гост

А ти съдия ли си или гумен печат? Сложили са те там да решиш делото, а не да играеш Еврофутбол с чужди пари. Ама то до това води практиката на инспектората – давай сроковете, другото не ме интересува. Това е другата крайност, за която на никой не му пука.

Иван Иванов
Иван Иванов
15 юни 2024 15:14
Гост

Вещните искова са сложни, на практика винаги остава – недовършена работа на първа инстанция и на втора.

Колко съдби са провалили от емоции съдиите.

Обикновено аз прикрепвам лихвено число – когато излезе решението – най-могъщата лихва в света е съдебната.

Тече ти лихва – „дременцио морис“, римляните са го измислили все пак.

Нека се съгласим, че – правото е една съвършена композиция от правила, една „симфония“, при това е наистина перфектна.

Като се ограничи достъпът на законодатели, няма проблеми, съдиите трябва да имат и предвидима яснота.

Ad nauseum
Ad nauseum
14 юни 2024 19:52
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Фриц Клингенберг
Фриц Клингенберг
14 юни 2024 19:50
Гост

Това е еманация на всичко случващо се в т.нар. съдебна система.

XXL
XXL
14 юни 2024 19:07
Гост

Това май е майтап – 7 години не е написала дело ?!?! Колкото и вещен иск да е 😕 Май не е реално това, което е изнесено 😕

Иван Иванов
Иван Иванов
15 юни 2024 2:56
Гост

Претрупали са я, а после – като почнат – – това не ти е правилно – онова не ти е.

Така стана и с 60-ти състав на СРС – тамън да излезе решението -то стана – „да не вечеряме“.

Сега – поименно – няма да казвам – но нещата вървят на зле.

Въззивни дела има и 10 000 брой като цифра – това е много – това е ужасно много.

Не е нормално натоварването.

Четящ
Четящ
14 юни 2024 17:57
Гост

Аз не мога да разбера едно! Защо просто не заменят въпросната съдия с друг колега? Има толкова кадърни, с опит, с достойнство! Какво толкова й се кланят? Хем виждат, че вреди със забавянето, хем продължават да я държат!!! Няма незаменими хора! Докато дундуркаме този и онзи, ще продължаваме да сме на дъното!!!

Иван Иванов
Иван Иванов
14 юни 2024 18:29
Гост

Не сте разглеждали вещен иск, наистина има – мудност, но вещните искове са си – „беля“, вещният иск иска време – наистина – хубаво е съдията да има – веднага мнение, това оценявам, нищо сега – надявам да се коригира колежката, доколкото сме адвокати и съдии – в една общност.

Аз повече от 1 дело на седмица не мога да осмисля и такаq не мога да организирам документацията.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 19:05
Гост

Това са брадати разкази. Вещните искове са тегня на първа инстанция, докато намериш всичките страни и им събереш и обсъдиш всичките доказателства. На въззив в повечето случаи най-много някоя техническа експертиза да се допусне, дето никой не я е бил искал и районният съдия не се е усетил, че му трябва, та да си я допусне служебно. В 8 от 10 случая районният съд е събрал всичко и въззивът на практика е инстанция по правото.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 19:10
Гост

Надявам се да не сте съдия! Правосъедието трябва да е качествено, но и бързо! Безумно е една делба да се точи 7-8 години.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 19:15
Гост

Делбата може и 20 години да се точи, но по ред други причини, а не защото някой не й пише решението.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 20:12
Гост

Има, но са по-скоро изключение!

льольо
льольо
17 юни 2024 9:28
Гост

ИМЕННО!!!

Иван Иванов
Иван Иванов
15 юни 2024 2:51
Гост

Такива са ми ги „дробили“ по вещни искове съдии – при това – в момента са „монументални“ фамилии, направо – откачена работа, не е редно да се говори така – ама – аз съм адвокат и – какво да обяснявам на клиентите. Да – адвокатите също забавяме нещата – нещо бавно вписваме, бавно вадим скиците, бавно окомплектоваме. Ама – не ми се коментира. То уста голяма – ще излезе, че аз не ги разбирам. Как ми“нацепиха“ едни съдии, не е истина, не присъди лихвата! Не се дължала при неоснователно обогатяване – такива неща. Квоти – това пък какво е мъка.… Покажи целия коментар »

Прас прес
Прас прес
19 юни 2024 17:27
Гост

Хубавото е, че мисълта Ви тече гладко!

Хванаха я за.....
Хванаха я за.....
14 юни 2024 17:27
Гост

………Предишни дисциплинарни производства…….
Пунта Мара, както каза БМБ

Адвокат-Маргинал
Адвокат-Маргинал
14 юни 2024 17:16
Гост

Със сигурност тази съдия не е едиствената, която прецаква съдбите на хората. Аз имам въззивно дело, спечелено т мен на първа инстанция срешу банка ДСК, но след обжалване го дотикахме в СГС, IV-В въззивен състав до приклюване на съдебното дирене. Това се случи на 7.12.2021 г. Оттогава дисега няма никакво решение. Писах молби до състава; до председателя на СГС; жалба до Инспектората на ВСС и жалба за бавност до ВКС с искане на бъде определен срок за произнасяне на решение, но – НИЩО! С това съм изчерпила всички възможни законови средства и вече нямам никаква увереност, че някога ще дочаквам… Покажи целия коментар »

Иван Иванов
Иван Иванов
14 юни 2024 17:59
Гост

Жалба за бавност би трябвало да се разгледа, това не е възможно.

И аз съм чакал с месеци, но то – винаги е специфично.

Кокорбашиев
Кокорбашиев
19 юни 2024 17:38
Гост

Да, оляха се нашите съдии! Превратно го разбират функционалният имунитет.
Получават незаслужено високи заплати. Прекалено много са тези, които нямат комплексните качества необходими за да упражняват тази високо отговорна професия.

Един
Един
14 юни 2024 16:45
Гост

Прецакала стотици хора и хоп несериозното наказание 10% от заплатата.

Иван Иванов
Иван Иванов
14 юни 2024 18:05
Гост

Нямам лоши впечатления от тази съдия – възможно е да е натоварена, а може и – да е уплашена от някъде и да е в стрес.

Би могло да се мисли – как да се създаде организация, въззивните са затлачени.

Чака се 1-2 години понякога.

Нали тече лихва пък.

льольо
льольо
17 юни 2024 9:30
Гост

Стига с тая лихва. Кой я бръсне за нещо лихвата? В повечето случаи правят курбан ако си съберат главниците (ако говорим за пари). На хората (9 от 10 души) им трябват парите сега, а не лихвите след 10 години.

Николай Михайлов - психиатър и основател на ДСБ
Николай Михайлов - психиатър и основател на ДСБ
14 юни 2024 16:00
Гост

Политиката на тези реформатори, които традиционно се рекламират като политически авангард, се заплете в троскота на интригантски фокуси и невероятни конституционни недомислия. Политическата глупост става анекдотична.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 14:55
Гост

Жестокият довод – след 2 години младшите отишли в СРС и не може да произнася с тях. Ами да почака още някоя друга година и ще станат съдии в СГС, та няма да има нужда да ги търси. Ще са й под носа ‘дето се вика.

Георги Марков каза:
Георги Марков каза:
14 юни 2024 14:33
Гост

Поставя се под съмнение въпрос, дали сме способни да сме парламентарна държава“, заяви Георги Марков.

Конституционалистът обвини директно за всичко случващо се в политиката Христо Иванов.

„Позволихме на един никаквец – някакъв никакъв юрист Христо Иванов, натрапен на президента Плевнелиев, да разсипе конституционния ред в България.

Днес имаме два парламента с общо 480 депутата, като този новия е още по-нелегитимен от предишния, имайки предвид гласовете на хората.

Ето къде са проблемите, които рефлектират и в съдебната система- политиците ни и парламентаристи, които не ги е еня какво точно изработват в НС и какъв е ефекта му.

Един
Един
14 юни 2024 16:49
Гост

Първо си суверенна държава и след това Суверена има законодателнна служба, съдебна служба и изпълнителна служба в които работят служители на Суверена.

Илиана
Илиана
15 юни 2024 10:01
Гост

То пък защото Георги Марков с дантелените пелени един страшен конституционалист! Тази герберска „калинка“ няма никаква репутация като юрист и никога с нищо не е изпъквал в професията.

Но затова пък как хубаво оплюва политическите противници на ГЕРБ и ДПС, а?

Димо
Димо
14 юни 2024 14:10
Гост

A после хората нека си чакат решенията с години.

Лазар
Лазар
14 юни 2024 14:08
Гост

Дори е трябвало да я уволнят според мен.

Ivan Georgiev
Ivan Georgiev
14 юни 2024 16:49
Гост

Важното е, че е успяла в срок да си обжалва дисциплинарното наказание.

Михаил
Михаил
14 юни 2024 14:05
Гост

Много дълго е бавила делата.

Лозан
Лозан
14 юни 2024 14:06
Гост

Изключителна наглост. А сега и сигурно ще обжалва.

Съдия от Шоплука
Съдия от Шоплука
14 юни 2024 13:33
Гост

Голям срам . Тук и незабавното уволнение е малко , а колежката обжалва ….Ще отбележа обаче , че подобни на нея не само , че не ги наказват , а и ги повишават . Примерите са много и от СРС , и от СГС , и от САС , и от ВАС , и от ВКС . Излиза , че тези които работят са глупаци , а мързеливците са си много добре . Доста от тях не са случайни и затова и го правят .

Оставка на търтеите
Оставка на търтеите
14 юни 2024 12:59
Гост

Незабавна оставка на тази позорна съдийка. Не сме длъжни да й плащаме заплатата за подобно нищоправене и паразитиране в съдебната система.

Белалайка
Белалайка
14 юни 2024 12:53
Гост

Наказание ? Това си е живо помилване . За подобни забавяния всеки нормален човек да е уволнен преди поне 5 години . А не би ли трябвало към съдиите да има по-високи изисквания ??? Че и обжалва помилването . Много , ама много не са наред нещата в съдебната система ….

праен шут получиха ППДБ
праен шут получиха ППДБ
14 юни 2024 12:48
Гост

всичките съдебни реформатори са вън от парламента- Хр. Иванов, Надеждата му, доц. атанас славов, Цонка, Миро Еленин от Ямбол, доц. Бойко Рашков, Стою юриста.
Сега Парламента правно осиротя без тези правни геннии на теорията и практиката.
Народния вот нанесе юридически погром на великите юристи от ППДБ и вкупом останаха извън Парламента. Народа ги изхвърли сле като натвориха кашите си. Такава е оценката за тях и тяхната работа , идеи и стратегии. И сега кво ли ще прави проксито им ССБ

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 12:35
Гост

Да бе, младшите съдии са й виновни за безобразията. Само тя не може да създаде организация (а някой пита ли я как точно „организира“ тези произнасяния?)
Не я е срам.

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 12:13
Гост

То да е само тя при въззивните състави …

Прост адвокат
Прост адвокат
14 юни 2024 11:58
Гост

Трагична комедия или комедийна трагетия е системата… 7 години няма да работиш и ще получаваш хиляди левове, наказацияето ще ти е 6 месеца 10% по-малко заплата за да продължил да бавиш делата… не споменават колко обезщетения за бавно правосъдие е изплатила държавата по тези забавени дела и как се компенсират… всички са много натоварени, но как има съдии без капка забавяне и с адекватни актове…

...
...
14 юни 2024 12:26
Гост

Тук трябва да има регресна отговорност на съдията за присъденото обезщетение по делото в рамките на което е установено бавно правосъдие. Очевидно причината за забавянето не е нито фактическа и правна сложност, нито обективна невъзможност за разглеждане в по-кратък срок/за да е проблема системен/ а си е чиста и персонална немарливост на съдията. В такава хипотеза – регрес и да си плаща. Да не говорим, че по 143 дела загубите за гражданите и страните са доста по-съществени от тези 10%, които ще и се удържат на нея.

Geleto
Geleto
14 юни 2024 19:26
Гост

Една единствена забележка – какво означава 7 години не е работила, мислите ли, че в тези 7 години това е била единствената й работа?

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 11:45
Гост

Ужас! Няма оправяне

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 11:45
Гост

Избрахте си тия дето направиха такава бавна съдебна система. Честити да са ви Боко и Пеевски!

всички реформПравници останаха вън от НС
всички реформПравници останаха вън от НС
14 юни 2024 12:27
Гост

Нееее, не е така, а напротив. Всички тези конкурси и цялата система и това претоварване и бързане доведоха до тук. Жената може и да е добър съдия, но системата има доста необмислени неща, които пречат на работа , но не се отчита. Не са виновни Боко И Пеевски, а вечните реформатори на съдебната система. Те измислят всички глупости. Техните конюнктурни интереси направиха системата да не работи на дърмадан. Всичките оптимизации, конкурси и постоянно нововъведени състави, промяна на цялата нормативна база създадоха този нормативен хаос, чието следствие е настоящия съдебен хаос. Най- пресен пример е очевидното, очеизвадното, което сътвориха с Конституцията.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 11:45
Гост

Но ми говорят за министри на отбраната и енергетиката. А тия неща с бавното правосъдие са трагични

Любител
Любител
14 юни 2024 11:44
Гост

Боже, какво сурово наказание, цели 60 % от едната заплатка. Голяма работа, забавила решение 7 години. То ние 35 години чакаме да дойде демокрацията и да цъфнем и вържем, та не можем да изчакаме 7 години за съдебно решение. То и без това политици, съдии и всякакви администратори са на принципа – „Гражданите-вълци ги яли“

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 11:44
Гост

Ма не може така да се мотаете бе. Не може бе. Позор сте бе!

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 11:44
Гост

Уволнение!

Анонимен
Анонимен
14 юни 2024 11:43
Гост

Бавната съдебна система отказва много хора и едни напускат страната за да не застрелят някого, защото явно не могат да го осъдят или направо се бият по улиците.

Стоил
Стоил
14 юни 2024 14:13
Гост

Въпбще не ги виня.

Попчев
Попчев
14 юни 2024 11:43
Гост

Прекалено плачевно

Мавродиев
Мавродиев
14 юни 2024 11:42
Гост

Е как ще се оправи съдебната ни система с такива кадри в нея?

Вичев
Вичев
14 юни 2024 11:42
Гост

Ужас

Анонимен
Анонимен
15 юни 2024 6:14
Гост

БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЕСТО ПО ОСЪЖДАНИЯ В СТРАСБУРГ , И ТО ТОЧНО ЗАРАДИ ТАКИВА ДОЛНОПРОБНИ СЪДИИ , ОТ КОИТО И ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ НЕ СТАВА