Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалба на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) срещу отказ на Съдийската колегия да образува дисциплинарка срещу съдийка за част от забавени от нея дела. В определението си върховните съдии обясняват и как се изчислява абсолютният петгодишен давностен срок за образуване на дисциплинарно производство срещу магистрат.

Със заповед на главния инспектор Теодора Точкова от февруари 2023 г. е извършена планова проверка на организацията на работа във Второ гражданско отделение и на някои състави от Трето ГО на Софийския районен съд за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2022 г. В хода ѝ е установено, че съдия Мария Иванова-Ангелова има забави по десетки дела, някои от които са с над 11 години.

ИВСС внася в Съдийската колегия предложение да се образува дисциплинарно производство срещу Мария Иванова заради допуснато от нея бездействие, довело до забавяне на множество дела.

На 27 февруари т.г. кадровиците отказват да образуват такова за забавата на 28 дела до 27 февруари 2019 г., тъй като е изтекъл петгодишният срок по чл. 310, ал. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Според разпоредбата дисциплинарка за бездействие не се образува, когато са изтекли пет години от извършване на нарушението. За останалите забавени дела СК образува дисциплинарно производство.

ИВСС обжалва отказа пред Върховния административен съд като твърди, че колегията незаконосъобразно е приложила текста от закона. Според инспекторите бездействието по тези 28 дела не е еднозначно, а е по отношение на различни процесуални действия, които Мария Иванова е била длъжна да изпълни. Освен че е бавила крайния съдебен акт, тя не е администрирала някои производства непосредствено след образуването им – проявила е бездействие по отношение на размяната на книжа, насрочването им, не се произнасяла своевременно по молби на страни, имало забавяния и за постановяване на определение по чл. 140 ГПК. „Тъй като за част от тези нарушения, не е предвиден процесуален срок за изпълнение, незаконосъобразно е приложен петгодишният срок по чл. 310, ал. 6 от ЗСВ, защото не може да бъде обвързан с начален срок, от който да бъде пресметнат. Жалбоподателят развива становище, за бездействие изобщо, след като не са извършвани процесуални действия от съдията, обвързващи го с законово определени срокове. При липса на законов срок, според жалбоподател, действията са дължими в разумен срок, поради което и наказващият орган е следвало да изведе своите изводи за настъпил преклузивен срок при съобразяване с понятието „разумен срок“, но това не било направено“, разказва ВАС част от аргументите на инспекторите.

От ИВСС посочват още, че не съществува легална дефиниция на понятието „разумен срок“, защото няма как да се определи единен разумен срок за всички дела. Затова според ИВСС такъв срок е трябвало да се определя за всеки конкретен случай, съгласно няколко критерия – спазването на изискването за разглеждане и решаване на делото в разумен срок, съобразяване на сложността на делото, поведението на страните, както и на компетентните органи. Заради това ИВСС твърди, че изводът на Съдийската колегия, че е изтекъл петгодишният давностен срок, е неправилен.

ВАС обаче отхвърля жалбата като не се съгласява с тезата на инспектората предвид разпоредбите в съдебния закон, които въвеждат срок за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати. Неспазването на тези законови срокове води до недопустимост на искането за образуване на такова производство, посочва ВАС. „ЗСВ определя определени права и задължения да бъдат извършени при спазване на разумен срок, но в случая, както не се спори, нарушенията са за това, че в продължение на години заинтересованата страна е нарушила с бездействието си „разумни“ и законови срокове. Следва да се има предвид, че петгодишния срок е въведен като част от изискването за експедитивност и активно поведение по отношение на субектите, които следва да следят за спазването на служебните задължения и дейността на органите на съдебната система“, пишат върховните съдии и заявяват, че Съдийската колегия правилно е отказала да образува дисциплинарка за част от делата поради изтичането на петгодишния срок.

В чл. 310, ал. 3, изр. първо ЗСВ е предвидено, че когато нарушението се изразява в бездействие, сроковете по ал. 1 започват да текат от откриването му. Предвидените в чл. 310, ал. 1 ЗСВ срокове са преклузивни и с изтичането им се погасява дисциплинарната власт на дисциплинарно наказващия орган по чл. 311 ЗСВ, който не може да я упражни, като наложи някое от предвидените в чл. 308 ЗСВ дисциплинарни наказания. Ако се приеме, че срокът следва да се брои от датата на съставянето на акта от проверката, разпоредена от ИВСС през 2023 г. за установени нарушения за периода 2012-2019 г., тези бездействия на заинтересованата страна могат да бъдат предмет на дисциплинарно производство до 2028 г., което не може да се сподели най-малко защото не е такова изискването на закона. Както се посочи, сроковете за образуване на дисциплинарно производство са преклузивни, като този по чл. 310, ал. 6 от ЗСВ е изключение от предвидените по ал. 1, но не може да се прилага без времево ограничение. Доколкото този срок може да е позитивен за дисциплинарно наказваното лице, следва да е задължаващ органите по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ“, изтъква ВАС.

Нататък върховните съдии се позовават на правилата за дисциплинарна дейност на ВСС, за да разяснят момента, в който някой от органите, които могат да предлагат магистрати за наказание, „узнават“ за нарушенията.

Във въпросните правила е посочено, че дисциплинарната отговорност на магистрата може да бъде ангажирана в рамките на три години от извършване на нарушението, като в този срок се включва и краткият 6-месечен срок от откриването на нарушението. Последният срок започва да тече от узнаването за нарушението на някое от тези, които могат да правят предложения за наказания и този кратък срок не се новира и не тече поотделно за всеки от възможните вносители на предложение.

Шестмесечният срок се брои от узнаване на обстоятелствата от възможните вносители за извършеното нарушение до приемане на решение за образуване на дисциплинарка. А под „узнаване“ се разбира, че нарушението (действие или бездействие) в неговите съществени признаци е станало известно на някое от оправомощените субекти да правят предложение за налагане на дисциплинарно наказание на магистрат, гласят правилата на ВСС.

Анализът на цитираните по-горе текстове не обуславя извод, че разписано в т. 7. 4 от правилата (по отношение на Инспектората към ВСС „узнаване“ е налице в момента, в който актът за резултатите от проверката е изготвен окончателно), е изключение от това по т. 7. 1 относно началния момент на сроковете по чл. 310, ал. 1 ЗСВ. В ЗСВ не е регламентирано по какъв начин може и следва да бъде открито извършеното нарушение, което налага да се приеме, че откриването на нарушението може да бъде осъществено по всички възможни начини, стига тези начини да осигуряват на наказващия орган необходимата информация относно релевантните факти и обстоятелства. Ако разпоредбата на чл. 310, ал. 1 от ЗСВ сочи кратък и дълъг срок за ангажиране на дисциплинарна отговорност, ал. 6 в пряката относимост към открито бездействие, за което се носи дисциплинарна отговорност въвежда забрана за следващи процесуални действия от органа по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ след изтичане на петгодишния период от установеното нарушение. В ЗСВ не е регламентирано по какъв начин може и следва да бъде открито извършеното нарушение, което налага да се приеме, че откриването на нарушението може да бъде осъществено по всички възможни начини, стига тези начини да осигуряват на наказващия орган необходимата информация относно релевантните факти и обстоятелства“, казва ВАС.

В конкретния случай релевантен е фактът, че е изтекъл петгодишният срок от датата на установено нарушение. „Това е причината, ответник по жалбата да приеме относимата дата, от която на заинтересованата страна може да бъде ангажирана дисциплинарната отговорност за продължаващи служебни бездействия, но в период изключващ недопустимост на дисциплинарно производство“, заключават върховните съдии.

Определението не е окончателно, подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на ВАС.

 

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
4apricot
4apricot
21 юни 2024 13:03
Гост

Съпрyгът ми и аз свaлиxме излишнитe килoгpами бeз диeтa и cпopт и самo за две сeдмици. Най-ефeктивното лeкаpcтвo, което помогна на милиoни и ще ви пoмогнe:–- https://shorter.me/keto

Един
Един
21 юни 2024 8:14
Гост

Тези хора се прикриват един друг, заплатата си върви, социалните и здравните си вървят, някой друг наистина работи за да се случат предишните три събития…, но пенсията наистина наближава.

Иван Иванов
Иван Иванов
20 юни 2024 18:09
Гост

Ако и гражданските съдии бяха по-толерантни (това не е точен термин, защото – съдията трябва да е изпълнител на закона, а не – мислител над закона), ако по гражданските искова бяха по-толерантни, когато става въпрос за давност и т.н. – по дългове, но не е така – каква съпротива срещаме редовите адвокати по тези дела – не е истина.

Тук виждаме кристални един вид понятията.

Гост-съдия
Гост-съдия
20 юни 2024 17:25
Гост

Много ще е хубаво да се сочат и номерата на делото, и решението на ВАС. Но нещо не ми стана ясно. ИВСС са посочили, че от извършване на последното нарушение по дадено дело не са изтекли 5 години. Поне това разбрах от статията. В случая в.съдии отхвърлят жалбата, защото са изтекли точно тези 5 години от извършването. Така ли е или не, може да се види само ако се прочетат доказателствата. То е важно и какво точно нарушение се сочи от ИВСС. Защото примерно може преди 8 години съдията да не е разменяла книжата в продължение на месеци и години,… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 юни 2024 17:49
Гост

Заповядайте линк към определението на ВАС:

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=2346144&code=vas&guid=1359688077

Тити
Тити
20 юни 2024 12:17
Гост

Сигурно ще обйалват пред петчленен състав на ВАС.

Гери
Гери
20 юни 2024 12:14
Гост

Е, защо са допуснали такова забавяне?

Серафим
Серафим
20 юни 2024 12:15
Гост

Защото Инспектората не си е свършил работата.

Хари
Хари
20 юни 2024 12:13
Гост

Естествено, че ще отхвърлят жалбата на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 юни 2024 11:42
Гост

„В ЗСВ не е регламентирано по какъв начин може и следва да бъде открито извършеното нарушение, което налага да се приеме, че откриването на нарушението може да бъде осъществено по всички възможни начини, стига тези начини да осигуряват на наказващия орган необходимата информация относно релевантните факти и обстоятелства.“ Много ми е любопитно как точно ще се докаже момента на узнавамето на обстоятелствата или трябва в Инспектор към ВСС да съставят освен стандартни протоколи с констатации, и такива за установяване на фактически обстоятелства на място, по възможност подписани и от проверяваното лице, но така ще се придава прекалено голяма тежест на… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 юни 2024 15:08
Гост

Добре изводите на съда са меко казано странни: От Определниетона ВАС: „В ЗСВ не е регламентирано по какъв начин може и следва да бъде открито извършеното нарушение, което налага да се приеме, че откриването на нарушението може да бъде осъществено по всички възможни начини, стига тези начини да осигуряват на наказващия орган необходимата информация относно релевантните факти и обстоятелства.“ То не е необходимо ЗСВ да урежда толкова детайлно как точно следва да се установяват факти и обстоятелства, защото това си е изцяло контролно действие, чиято уредба обичайно се прави във вътрешни актова – инструкции, методики и т.н. Отделно това изречение… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 юни 2024 11:14
Гост

Значи в рамките на три години може да има бездействие на магистрата, но като има забава от 11 години вече изтекла давността и няма значение…

Велемир
Велемир
20 юни 2024 11:01
Гост

ИВСС да ги прави тези проверки по-често, за да не изпуска нещата до етап 11 години забава и изтекла давност

Оля
Оля
20 юни 2024 10:55
Гост

Не съществува легална дефиниция на понятието „разумен срок“, но това е любимо понятие на много институции, колкото и да е абсурдно!

Велемир
Велемир
20 юни 2024 10:57
Гост

Понятието трябва да се дефинира за всеки конкретен случай, но това им идва като много работа и то досадна!

Kalin
Kalin
20 юни 2024 10:53
Гост

Поредната неяснота разнищена от Върховния административен съд, браво!

Milan
Milan
20 юни 2024 10:52
Гост

Естествено, че ВАС ще изтълкуват нещата както и на самите тях им е угодно, делата във ВАС не се случват особено бързо. И все пак 11 години е прекалено много време, какво толкова е работила тази съдийка, нали си имат помощници съдиите, те техническата работа не я извършват сами, нека не се заблуждаваме все пак.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2024 10:45
Гост

Пак за тая давност се хващамееее и после нищо не било наред в тази държава… как да е?!

Алек
Алек
20 юни 2024 10:43
Гост

Да оправдаваме съдийското мотаене с изтекла давност е много показно за съдебната ни система, макар че май като да не е само тук така

Елена
Елена
20 юни 2024 10:41
Гост

Щом ВАС са казали, така е… не случайно са последна инстанция

Анонимен
Анонимен
20 юни 2024 10:41
Гост

До кога правилата и нормите ще са неясни за тези, които трябва да ги ползват и без намесата на ВАС всеки си ги интерпретира как си иска?! Това някакъв български талант ли е или нещо по-лошо.